foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

Egy férfi még az anyja méhében volt,
amikor szülei rituálék sorozatával Lucifernek ajánlották.

Még csak négy éves volt, amikor természetfölötti erőt használt. A szülei is félni kezdtek tőle. Hat éves volt, amikor az apja átadta őt boszorkányoknak, hogy tovább képezzék. Tíz évesen rendkívüli dolgokat művelt a gonosz birodalmában. A többi boszorkány is tartott tőle. Még fiatal ifjú volt, de kifejezetten gonosz dolgokat művelt. 20 évesen már vérbűnök terhelték. Embereket ölt csupán az akaratával. Képes volt transzcendentális meditációval elhagyni a testét, és levitációval lebegni.

Néha meditációval elhagyta testét, és anélkül mozgott a világban, ahol csak akart.
Ezt nevezik „asztrál” utazásnak.

Ezt az embert hatalmasan használta a sátán*, hogy gyülekezeteket és pásztorokat tegyen tönkre. *(a „sátán” szót szándékosan írom kisbetűvel, mert ez a szó ugyanúgy, mint a „boszorkány” szó nem tulajdonnév – fordító megjegyzése)

Egy napon elment egy gyülekezetbe, melyet tönkre akart tenni. Mivel ebben a gyülekezetben vitatkozások és szakadások voltak, a pásztor böjtölésre szólította fel a testvéreket. A gyülekezet imádkozott, böjtölt, és bűnbánatra jutott. Az emberek összejöttek, hogy az Úr munkáját tegyék és imádkozzanak. Kérték Istent, hogy adja meg nekik azt a kegyelmet, hogy az életüket rendbe hozhassák. Ez idő alatt támadt ez a varázsló, démoni szellemekkel együtt a gyülekezet ellen. Ugyanebben az időben a gyülekezet prófétai üzenetet kapott: „keljetek fel és harcoljatok a démoni szellemek ellen, akik megtámadtak titeket!”

Egy napon ez az ember ismét asztrál utazásra kelt és elhagyta testét.

Egy hatalmas, démoni szellemekből álló sereget gyűjtött össze és e gyülekezet ellen vezette. – Ez a bizonyságtétele, amit itt elmesélek. – Ők a gyülekezet szellemi szférájában mozogtak, és megkíséreltek a szellemi atmoszférán áthatolni és ellenük támadni. Azonban az egész gyülekezet fölött egy fény „plafon /védősánc” volt. Amikor ezzel szembesültek, hirtelen egy sereg angyallal találták szemben magukat, akik ellenük támadtak. Ez a harc a „mennyei szférákban” zajlott. A démonok elmenekültek, de őt elfogták. Kik? Az angyalok! Látta amint hat angyal fogva tartja és a tetőn átkelve egyenesen az oltár elé toloncolják.

A keresztény testvérek ezalatt imába mélyedve álltak körülötte, szellemi harc által lerontva a gonosz erőket és széttörve a láncokat. A pásztor a pódiumról vezette a szellemi harc imáját, mikor az Úr Szelleme szólt hozzá: „A járom széttörve, és az áldozat előtted fekszik – segíts neki és vezesd szabadulásra!” Amint a pásztor kinyitotta a szemét, látta ezt a fiatalembert a földön fekve, teljesen összetörve. Ez az ember teljesen meglepve mondta el, hogy fogalma sincs arról, hogyan került újra a testébe, mivel azt (az asztrális utazás kezdetén) otthon hagyta, most azonban vele együtt az oltár előtt fekszik. Egyáltalán nem értette, hogyan került ide, csak azt tudta, hogy egy angyal áthozta a tetőn keresztül. A pásztor közölte a gyülekezettel, hogy az Úr Szelleme szólt hozzá és teljes nyugalomra intette a gyülekezetet.

Aztán megkérdezte a fiatalembert: „Ki vagy?” Ekkor reszketni kezdett és démonok távoztak belőle. A gyülekezet szabadító szolgálatot végzett felé és ezután mondta el élete történetét.

Ez a fiatalember most már az Úrral jár, mint evangélista szolgál és hirdeti Isten szavát, az Úr pedig hatalmas módon használja a szabadító szolgálatban.

Egy napon, mikor éppen vacsorázni mentem, valaki mesélt nekem erről a fiatalemberről és mélyen felkeltette az érdeklődésemet, annyira, hogy már szerettem volna megismerkedni vele. Így találkoztunk egy vacsoránál és amint lehetőség nyílt rá, bizonyságot tett nekem. Sok mindent elmondott, miközben a korábban elkövetett gonoszságai miatt sírt. Amint a végére ért az elbeszélésének, két dologra hívta fel a figyelmünket. Több pásztor is jelen volt és azt mondta nekik:

1. „Pásztorok! Kérlek benneteket, hogy tanítsátok az embereket imádkozni!

Azokat az embereket, akik nem imádkoznak, az ellenség mindenben le tudja győzni. Ha csak keveset imádkoznak, akkor az ellenségnek képessége van arra, hogy imáikat teljesen lefojtsa.”

Azonkívül még ezt mondta:
2. „Tanulmányozzátok a Bibliát, hogy miként tudjátok azt a szellemi védőöltözetet használni, amit Isten nektek adott!”
A későbbiekben elmesélte, hogy rendszeres expedíciókat csináltak más sátáni szolgálókkal és sok démoni szellemmel a levegőben, benyomulva a szellemi szférákba.
Neki rendszeresen ezt kellett tennie, mivel ez volt a feladata, olyan volt ez, mint egy műszak.

Aztán elmagyarázta: „Ha egy országot a sötétség takar be, akkor az égi szférákban, ezek fölött a szellemi helyek fölött sokszor olyan vastag a plafon*, mint egy szikla, mely az egész régiót befedi. *(az írásban ezt a vastag szellemi burkot fordítom plafonnak – fordító megjegyzése) A démoni szellemek és azok az emberek, akik a sátánt szolgálják, tudnak a csúcsán, a felszínén és a plafon alatt is működni.

Ebből a magasságból kormányozzák, ellenőrzik, ami lent a földön történik. Egy szövetségben vannak, ezáltal megújul az erejük. Hogyan történik ez? Azáltal, hogy az emberek áldozataikat az oltárra viszik. Sokféle áldozat van: Varázslat, emberi vagy állati véráldozat, sőt abortusz vagy háborúk is áldozatként hatnak. További áldozatnak számít: mindenféle szexuális perverzió. Ezek az áldozatok erősítik a démonokat és adnak nekik új erőt.”

Nagyon megrázott az, amit ezután mondott: „Amikor ott fent voltak ezeken a helyeken, a keresztények imádságainak három megjelenési módjával találkoztak.

1. Minden ima, mint füst szállt fel a menny felé. Némelyek ezek közül az imák közül, mint füstoszlopok jelentek meg, melyek egy kicsit ide-oda tekergőznek és utána egyszerűen eltűntek. Azoknak az embereknek – akik ilyen imákat imádkoznak – gyakran bűn van az életükben és nem készek arra, hogy elhagyják azt, ami megkötözi őket. Imáik olyan gyöngék, hogy a szél egyszerűen elfújja őket. Ezek az imák füstként oldódnak fel ebben a szellemi atmoszférában.

2. Második módja az imának: a füst, amely a plafonnak ütközik, de nem tud áthatolni rajta. Ezek olyan emberek imái, akik tényleg átadott életűek és tisztán élnek, de kevés a hitük, amikor imádkoznak. Gyakran figyelmen kívül hagyják azt a területet, amiért imádkozniuk kell.

3. Aztán van még a harmadik módja az imádságnak: Ami füstként, de már tüzes füstként jelenik meg. Amikor ez a tüzes füst felszáll, olyan forró, hogy a szikla plafon, mint a viasz kezd megolvadni. A tűzoszlop áthatol a szikla plafonon és széthasítja azt.”

Még ezt fűzte hozzá: „Gyakran van úgy, hogy az emberek elkezdik imájukat az első módon, de mialatt tovább imádkoznak, felemelkednek a második fokozatra, és ha nem lankadnak meg, hanem kitartanak benne, akkor hirtelen ez a tűz tölti el imájukat és erővel hatolnak át a plafonon.”

Továbbá azt mondta, hogy gyakran, ha észrevették, hogy megváltozik az ima, és a tűz közeleg, más szellemekkel léptek kapcsolatba a földről és megbízták őket: „Tedd tönkre azt a személyt, aki imádkozik. Abba kell hagynia az imádkozást. Vedd el a figyelmét, iktasd ki.”

Majd így folytatta: „Nagyon gyakran hagyják a keresztények, hogy a fent leírt állapot rájuk jöjjön. Van, hogy erővel imádkoznak, bűnt vallanak, akarják hogy az Ige megvizsgálja lelküket-szellemüket és hitükben növekedni akarnak és imáik egyre célzottabbak lesznek. Az ördög látja, hogy imáik egyre erősebbek lesznek, és akkor megpróbál valamilyen zavart okozni. Pl.: megszólal a telefon pont abban a pillanatban, amikor átadottan imádkozol, és azt gondolod, hogy csak úgy egyszerűen felállhatsz, hogy felvedd, majd visszajöhetsz, hogy onnan folytasd ahol abbahagytad, - de nem fogod megtenni. Amikor visszajössz, elölről kell majd kezdened.

És éppen ezt akarja az ördög. Minden lehetséges módon megzavarni téged. Odáig mehet, hogy az ellenség megérinti a testedet, hogy fájdalmat érezz, vagy egyszerűen azt sugallja, hogy éhes vagy, menj a konyhába valamit enni. Mindegy hogy mi, a célja egyszerűen az, hogy elvonjon az imádkozástól, mert akkor már le is győzött téged.”

Figyelmeztette a pásztorokat: „Tanítsátok az embereket, hogy minden nap szánjanak időt – nem egy megszokott napi kis imára –, hanem rendszeres időt arra, amikor csak az Úrra koncentrálnak és nem hagyják hogy figyelmüket bármi is megzavarja. Mert amikor az emberek szilárdan kitartanak, hogy Isten Szelleme inspirálja és mélyebbre vigye őket, akkor történik valami a szellemi világban. Ekkor tűz tör elő, felszáll a sziklához (plafon) és megolvasztja azt. Ha a szikla olvadni kezd, ez azt jelenti, hogy egy démon sem tud a közelben maradni! És az emberi szellem sem tudja elviselni, menekül, rohan onnan. Mihelyt e szellemi területen ez az áttörés megtörténik, az imaharc abbamarad. Aki így imádkozik, érzi amint imája könnyű lesz és valódi öröm tölti el. Rájöttem, hogy azon a ponton érjük el ezt az állapotot, amikor az időnek és egyéb dolognak már nincs többé jelentősége. Ez a pont az amikor mindent leteszel és egyszerűen Istennel eggyé leszel. Attól a pillanattól fogva, amikor az ima áttört, nincs többé ellenállás, semmi sem tarthatja fel az imádatot és az a személy olyan sokáig tud az imádatban maradni, ameddig csak akar.

Az ilyen imádat után az áttörés helye nyitott (nyitva) marad, és amint az imádkozó feláll és elhagyja az imahelyet, ez a nyitott plafon vele megy. Ettől fogva nincsenek már a plafon alatt, hanem minden amit tesznek, a nyitott ég alatt történik. Ebben a helyzetben az ellenség nem tehet ellenük semmit. Isten jelenléte a mennyből tartóoszlopként és védelemként jelenik meg az életükben.

Az életük olyannyira betöltött lesz mennyei erővel, hogy amikor Isten jelenlétében imádkoznak, ez más embereket is megérint. Amit az ellenség ezek ellen – a közelükbe került emberek ellen – tett, leromboltatik. A közelükben lévő emberek szintén Isten jelenlétébe kerülnek. Mindaddig, amíg Isten oszlopának jelenlétében vannak, az ellenség láncainak kötelékei egyre gyengébbek lesznek. Ha ezek az emberek, akik áttörtek, az evangéliumot hirdetik a bűnösök felé, csekély az ellenállás. Egyszerű őket Isten országába bevinni.”

„Az ördög gyűlöli ezeket az embereket” – folytatta a férfi. „Hogyha az emberek egy ilyen Isteni-jelenlétbe jönnek, bűnbánatra jutnak és keresik, hogy mit kell tenniük. Azonban ha elmarad az útmutatás és nem kapnak segítséget afelől, hogy mi módon jöhetnek ki a bűn kötelékeiből, akkor úgy fognak elmenni, hogy bilincseik és láncaik nem lettek leoldva, sőt innentől fogva még szorosabbak lesznek. Az ördög mindent el fog követni, hogy megakadályozza azt, hogy még egyszer ilyen környezetbe kerüljenek és újra eljöjjenek.”

El tudjátok képzelni, amint ott ülünk és erre az emberre figyelünk. Ő egyszerűen csak elmondta azokat a dolgokat, amiket tett és látott.

Aztán tovább folytatta: „A gonosz nem adja fel, keresi az emberek gyengéit. Ha a gyenge pont a szexuális terület, akkor ezen a ponton dolgozik. Személyeket, helyzeteket készít elő, hogy szenvedélyt keltsen. Ha az illető enged a kísértésnek, pl. fantáziavilágát megnyitja tisztátalan gondolatok előtt, amelyekkel foglalkozik, akkor nem tud többé az Isteni-jelenlétbe azaz a kenet alá jönni.

Vannak dolgok, amik nem jók, és fájdalmasan érintenek bennünket és kérdezzük: „Miért engedi meg Isten?” Ha azonban tudnánk, hogy valójában megőrzött és megmentett minket valamitől vagy valakitől, akkor hálásak lennénk. Ha megtanulnánk tényleg bízni az Úrban, akkor mindenért hálásak lennénk.”

„Minden embernek személyes angyala van. Tudjuk, hogy mit mond a Biblia az angyalokról, akik szolgáló szellemek és amikor az ember imádkozik, válasz jön az angyal kezéből. Dánielnél olvassuk, hogy egy angyal az ő imájára hozta a választ.

Az angyaloknak, akik a választ hozzák, felfegyverzettnek kell lenniük a harcra. Viszont ha a keresztényeknek nem fontos a szellemi fegyverzet, jön az angyal a válasszal, de neki ugyancsak nincs fegyverzete. Egyáltalán nincs a harcra felszerelve. Ha a keresztények nem törődnek azzal, hogy milyen gondolatok forognak a fejükben és nem harcolnak a gonosz, bűnös gondolatok ellen, akkor az angyaluk sisak nélkül érkezik. Mindegy hogy melyik fegyvert hagyod figyelmen kívül, - amelyiket elutasítod, az nem áll az angyal rendelkezésére. Amikor jön az angyal, a démonok pontosan megfigyelik, melyik területen nincs védve, és ezen a ponton kísérlik meg a támadást. Ha az angyalnak nincs sisakja, megkísérelik a fejét célba venni és eltalálni. Ha nincs mellvértje, pajzsa, megkísérlik a mellkasát eltalálni. Ha nincs felkötve a saruja, akkor tüzet vetnek a lába alá, hogy mezítláb menjen át a tűzön.”

Én csak elismételem, amit ez az ember elmondott. Természetesen megkérdeztük tőle: „Az angyalok képesek a tüzet érezni?”

Tudjátok mit válaszolt? „Ne feledjétek, ez szellemi terület. Itt szellemeknek van szellemekkel dolguk. A csata intenzív. Ha a démonok Istennek egy angyalát legyőzik, az első dolog, amit tesznek, hogy elveszik tőle azt a választ, amit hoz. Ha ezt a választ elragadják tőle, odaadják a boszorkányoknak és varázslóknak. Akkor ezek azt mondják: „A varázslásom által kaptam választ.”

Jakab levelében ezt olvassuk: „Minden jó és tökéletes adomány Istentől száll alá.” Honnan veszi az ördög azokat a dolgokat, amiket az embereknek ad? Némely asszonyok, akiknek nincs gyermekük, elmennek a varázslóhoz vagy a boszorkányhoz és egyszer csak terhesek lesznek. Honnan kapják ezt a gyermeket? A sátán tud teremteni, meg tudja ezt tenni? Nem! Ő ellopja attól, aki feladja az imaharcot. Jézus azt mondja: „Szüntelen imádkozzatok!”

Ezek a démonok nem elégednek meg azzal, hogy ellopják a válaszokat, arra igyekeznek, hogy feltartsák az angyalokat. Harcolnak ellene néha eredménnyel, mikor foglyul ejtik és megkötözik.

Ha ez megtörténik, akkor a keresztény áldozatukká lesz, akivel a démoni erők azt tesznek, amit akarnak.”

Megkérdeztük a férfitől: „Tényleg úgy gondolod, hogy az angyalokat a démoni hatalmak foglyul ejthetik?”

Bizonyságtevőnknek ebben az időben még nem sok fogalma volt a Bibliáról, még igen fiatal volt a hitben. Ő csak a tapasztalatai alapján szerezte ezeket az ismereteket a sátáni praktikákról. Így válaszolt: „Az angyalokat nem tudják sokáig fogva tartani. Ha más keresztények valahol a földön imádkoznak, akkor jön egy másik angyal erősítésként és kiszabadítja a fogoly angyalt. De ha az illető keresztény nem imádkozik kitartóan, akinek a feladata lenne, akkor megkötözve marad.

Akkor megtörténhet, hogy az ellenség elküldi követeit, mint „világosság angyala” és megcsalja ezt az embert hamis látomásokkal, hamis próféciákkal, hamis vezetéssel és hamis döntésekre vezeti. Gyakran találtatik aztán az ember abban az állapotban, amikor nyitott mindenfajta támadásra és megkötözöttségre.”

Ez után a beszélgetés után nagyon feldúlt voltam és imádkoztam: „Uram, még csak meg sem kísérelem, hogy mindezt megértsem!” Amint tíz napon át böjtöléssel kerestem az Urat, két dolgot mutatott meg:
1. Igazolta a férfi elbeszélését és megnyitotta szellememet, így még többet láthattam a szellemi helyeken történtekből, mint amit ő elbeszélt.
2. Megmutatta nekem, mit tehetünk, hogyan lehetünk győztesek az elmondott esetekben.

Három dolgot kell tudatosítanunk:
1. Tudjuk, és kell is a szellemi fegyvereinket a harcainkban használni! A Biblia „Isten fegyvereinek” nevezi! Ez nem a mi fegyverzetünk, hanem Isten fegyverzete.

2. Meg kell értenünk, hogy milyen szolgálatuk van az angyaloknak a mi szellemi életünkben, mi az, amit a szívünkben tennünk kell, amivel a szellemi szférákban védettek vagyunk.

3. A harmadik pont a Szent Szellem körül van: A Szent Szellem nem a szolgánk! Ő nem futkos állandóan az Atya és mi közöttünk ide-oda, hogy mi mondjuk neki azt amit szeretnénk! Az az angyalok dolga; hanem Ő a mi oldalunkon van, mellettünk, hogy vezessen, tanítson és segítsen, hogy a helyeset helyes módon (a jót jól) imádkozzuk! És ha valami a szellemi szférákban történik, közli velünk.

Néha felébreszt az éjszakában és mondja: „Imádkozz!”
És te azt mondod: „Nem, az időpont nem alkalmas rá.”
De Ő mondja: „Imádkozz most!” – Miért?
Mert Ő látja azt, ami a szellemi világban történik.
Néha azt mondja: „Holnap böjtölnöd kell!”
És te azt mondod: „Holnap nem, de hétfőn elkezdem.”
De a Szent Szellem az, aki érti ami éppen szükséges.
Meg kell tanulnunk a Szent Szellem felé érzékenynek lenni.
Ő vezet el minket minden igazságra és győzelemre.

„Leben in Jesus Christus” (Maria Prean)
Magyar fordítás: Katharina Becker
2000 november – Ausztria, Obsteig
John Mulinde